Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ

Đệ Tinh II - Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
dbn-nampo-ptdtbtthcsphinho@edu.viettel.vn